fbpx

Asiakasrekisteri – tietosuojaseloste – rekisterinpitäjä

Enexus
Enexus Oy / Fetch
Juurakkotie 6 01510 VANTAA
info@fetch.fi
2686543-2

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

Ari Lahdensuu ari.lahdensuu@fetch.fi

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn käyttötarkoitus on yrityksen asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten hallinnointi, arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää yrityksen toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Tietoja voidaan käyttää mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisten tahojen käyttöön.

Käytämme Klarnaa kaupan ostotapahtuman (check-out) tarjoajana. Tämä tarkoittaa sitä, että saatamme siirtää henkilötietojasi yhteys- ja tilaustietojen muodossa Klarnalle, kun kaupan ostotapahtuma on ladattu, jotta Klarna voi hallinnoida ostostasi. Siirrettyjä henkilötietojasi käsitellään Klarnan oman tietosuojailmoituksen (https://www.klarna.com/international/privacy- policy/) mukaisesti.

Oikeutetun edun peruste

Yrityksellä on perusteltua käsitellä www-sivujen käyttäjien, omien asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneiden asiakkaiden henkilötietoja. Tämä on välttämätöntä asiakaspalvelun hoitamiseksi. Tällainen käsittely on tasapainossa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien kanssa. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on Enexuksen ja sen yhteistyökumppaneiden oikeutettu etu.

Kyseessä olevat rekisteröityjen ryhmät

Enexus käsittelee www-sivujen käyttäjien, asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneiden asiakkaiden tietoja.

Käsiteltävät henkilötiedot

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Edustamansa yhteisö 
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot tilauksista

Säännönmukaiset tietolähteet

Valtaosa henkilötietoista saadaan suoraan rekisteröidyltä itseltään hänen käyttäessään palveluita tai tehdessään tilauksia. Tilauksiin liittyviä henkilötietoja saadaan myös yhteistyökumppaneilta ja maksupalvelun tarjoajilta.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Enintään kaksi vuotta asiakkuuden päättymisestä lukien.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tilaukseen liittyviä henkilötietoja luovutetaan niille yhteistyökumppaneille, jotka osallistuvat tilauksen toteuttamiseen. Tilatessasi tuotteen ja kuljetuksen palvelustamme, luovutamme tuotteen toimittajalle sen toimittamiseen ja maksamiseen tarpeelliset tiedot. Lisäksi tietoja luovutetaan maksupalveluiden tarjoajille maksutapahtumien toteuttamiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötiedot tallennetaan Euroopan talousalueella (ETA) sijaitseville palvelimille. Henkilötietoja siirretään ETA:n ulkopuoliselle rekisterinpitäjälle ainoastaan silloin, kun se on välttämätöntä asiakkaan tilaaman palvelun toteuttamiseksi.
Enexus ulkoistaa joitakin palveluitaan kolmansille osapuolille. Palveluntarjoajien kotimaa voi olla ETA-alueen ulkopuolella. Niissä tapauksissa henkilötiedot suojataan mallilausekkeita ja lisätoimia käyttäen.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Yrityksen ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijät saavat käsitellä henkilötietoja ainoastaan siinä määrin, kun se on välttämätöntä työtehtävien suorittamiseen. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään.

Evästeet

Sivustolla ei käytetä evästeitä. Istunnon ylläpitämiseksi, ostoskorin sisällön säilyttämiseksi ja tilauksen suorittamiseksi käyttäjän päätelaitteelle on teknisesti välttämätöntä tallentaa tilatietoja. Käyttäjien toimintaa ei seurata sivuston ulkopuolella.

Automaattinen käsittely ja profilointi

Enexus ei tee automaattisia päätöksiä eikä profiloi.

Tarkastusoikeus, eli oikeus saada pääsy henkilötietoihin.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalveluun tai rekisterin yhteyshenkilöön.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Enexuksen henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun. GDPR:n tarkoittama oikeus siirtää tiedot tietojärjestelmästä toiseen ei ole voimassa käsittelyn oikeusperusteen ollessa oikeutettu etu.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisella pyynnöllä yrityksen asiakaspalveluun tai yhteyshenkilölle. Pyynnössä tulee yksilöidä korjattavat tiedot ja korjaamisen peruste. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä. Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterinpitäjä antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Rajoittamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista esim. jos rekisterissä olevat henkilötiedot ovat virheelliset. Yhteydenotot tehdään yhteyshenkilölle.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevia henkilötietoja sekä rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Pyynnöt voi osoittaa yhteyshenkilölle.

Oikeus tehdä valitus

Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu säädöksiä , niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi.

Hyppää kyytiin!

Haluaisitteko olla yhteistyökumppani Fetchille?
Lähetämme teille mielellämme yhteenvedon yrityksestämme ja yhteistyömahdollisuuksista.